Marie Thumassite

Verkaveling site Marie Thumas - Kolonel Begaultlaan

Tot 13 augustus 2022 liep een openbaar onderzoek over een ingediende verkaveling van de Marie Thumassite. De verkaveling omschrijft het kader waarbinnen men de site wil ontwikkelen. Vanwege het dorpscomite hebben we enkele bezwaren neergeschreven, ondermeer tegen de bebouwing met een 8 verdiepingen hoog gebouw op de parking aan de hoek met de Margherite Lefeverlaan en een gebouw van 7 verdiepingen tegen de steilrand aan. Je kan ons bezwaarschrift hieronder lezen. 80 mensen hebben het bezwaarschrift van het dorpscomite 3012WD onderschreven. We volgen nu de verdere behandeling er van op. Via onze communicatiekanalen (onze mailing, facebookgroep en Hoplr-groep) houden we u op de hoogte van de evolutie hierrond.

Groet

Karel Robijns

3012WD


BEZWAARSCHRIFT


betreft: openbaar onderzoek Leuven – verkaveling Marie Thumas. Dossier OMV 2022061289

30 juli 2022


Naar aanleiding van het openbaar onderzoek voor de verkaveling Marie Thumas wensen we het advies van 19 september 2021 van het dorpscomite 3012WD op het Brownfieldconvenant 216 Marie Thumas onder de aandacht te brengen. Dit is destijds bezorgd aan het stadsbestuur van Leuven en aan Revive.

Vooreerst willen we duidelijk stellen dat we positieve elementen vaststellen in de mogelijke intenties achter het dossier.

We merken:

- een herontwikkeling van de industriële site,

- een intentie van behoud van de erfgoedwaarden van het industriële erfgoed,

- een streefdoel qua duurzaamheid en maximaal energiebeheer,

- resulterend in een gemengd stadsproject met onder meer wonen, kantoren en bedrijven.

Deze zaken kunnen we appreciëren. We gingen er echter van uit dat de verdere vertolking blijk zou geven van een kwalitatieve aanpak van het erfgoed, in een hoogstaand project in samenhang met de buurt. De vertolking in het voorliggende verkavelingsplan is echter onvoldoende uitgewerkt.

De buurtbewoners van Wilsele-Dorp wensen dan ook de volgende opmerkingen te formuleren op het voorliggende verkavelingsplan:

1) Wat betreft de gevraagde afwijking tov het BPA (ondermeer qua toegestane bouwhoogte, maximale bouwpercentage,…)

a) De aanvraag maakt melding om in kavel 1 tot wel 26 meter hoogte te mogen bouwen en in kavel 10 tot 23 meter hoog. Het BPA staat, qua bouwhoogte, maar 16 meter toe. In de aanvraag is geen enkele objectieve en aanvaardbare motivering toegevoegd waarom dergelijke afwijking tov het BPA zou moeten verleend worden. We verzetten ons hier met klem tegen dat zo’n fundamentele afwijking tov het BPA via een verkaveling zou verleend worden, aangezien dit een overtreding van 10 meter is ten opzichte van het bestaande BPA, een verminking is van het erfgoed en storend is tov de naastgelegen lage bebouwing in Wilsele-Dorp (zie verder).

b) Voor kavel 6, 7 en 8 wordt er boven op het bestaande industrieel erfgoedgebouw nog een extra laag voorzien. Dit is nog aanvaardbaar, gelet op de historische situatie, mits oordeelkundig vorm gegeven. Er wordt hier boven echter nog een mogelijkheid voorzien voor een extra hellend dak, zonder duidelijkheid te scheppen over wat dit kan inhouden. Er is geen vermelding over hoeveel de totale mogelijke hoogte van 16 meter (cfr het BPA) hiermee overschreden kan worden. Dit is niet aanvaardbaar. De optopping moet ondergeschikte blijven tov het industrieel erfgoedpand.

c) De afwijking om meer dan 80% van de percelen te mogen bebouwen (in strijd met het BPA) is niet aanvaardbaar. Het BPA is gebaseerd op een argumentatie die juist aangeeft dat er nog voldoende open ruimte moet blijven in het gebied. De verkavelingsaanvraag is in strijd hiermee.

2) Wat betreft de gevraagde afschaffing van de buurtweg 65.

a) We vroegen bij het brownfieldconvenant een oplossing te voorzien voor de fysieke relatie naar Wilsele-Dorp. De voorschriften in het verkavelingsplan verhinderen echter elke mogelijke realisatie van een voetgangersverbinding naar het dorp. De juridische afschaffing van de huidige locatie van buurtweg 65 kan niet aanvaard worden zonder een valabel alternatief.

3) Wat betreft de aanpak van het erfgoed

a) De garanties op respectvolle omgang met het erfgoed zijn ondermaats beschreven in de verkaveling.

b) De Marie Thumassite is sinds 8 oktober 2021 opgenomen in de lijst van vastgesteld erfgoed onder nummer 307527 omwille van de architecturale waarde, de industrieel-archeologische waarde en de historische waarde. Dit is in tegenstelling met wat vermeld wordt in de verantwoordingsnota pagina 17. De gebouwen zijn beschreven, zoals de fabriekshal, de smederij, het blikmagazijn, het keukengebouw,…. De erfgoedwaarden zijn omstandig omschreven en behelzen ondermeer de gevels, het betonskelet met baksteeninvullingen, de vermelding op de gevel (waarschijnlijk nog aanwezig achter de beplating), de sheddaken (nog deels aanwezig), het (nog deels aanwezige) historische schrijnwerk, de weegbrug, … Diverse relicten zitten (volgens de beschrijving in de inventaris) nu in percelen van andere eigenaars, zoals de watertoren, omheiningsmuur, toegangshekken, dienstgebouwtjes, de nog aanwezige historische aanlegsteiger aan het kanaal,…. Een deskundige studie dient opgesteld te worden om deze erfgoedrelicten verder te beschrijven. Een globale visie over welke van die relicten best bewaard worden, of als model dienen voor vernieuwing, ontbreekt nog steeds.

c) Door de vaststelling van het erfgoed moet er bij sloop hier van (of van een deel ervan) een afweging gebeuren van de erfgoedwaarden. Voor nadere toelichting hierover zie bijvoorbeeld in de “richtlijn beoordelen van sloopaanvragen voor gebouwen opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed”. In ons advies van 19 september 2021 vroegen we aan Revive om de erfgoedwaarden deftig te laten onderzoeken en af te wegen. In de aanvraag vinden we hier niets van terug. Een afweging betekent niet dat sommige delen niet kunnen verwijderd worden, maar hierbij moeten bewust de erfgoedwaarden in rekening worden gebracht. Nog in een zeer recent verleden werd een deel van de sheddaken verwijderd zonder deze afweging te maken. In het nieuwe ontwerp moet minstens een substantieel deel van de sheddaken herkenbaar behouden worden.

d) In het ontwerp dient het respect voor het erfgoed door te wegen. Door de hoogbouw aan de hoek met de Margherite Lefeverlaan (ps: op de locatie van de historische weegbrug) komt het erfgoed volledig in verdrukking. De smalle opening tussen de nieuwbouw en de oude gebouwen is 8 meter breed, maar met een hoogte van enerzijds 4 bouwlagen plus optopping (boven de oude gebouwen) en anderzijds de nieuwbouw van 8 verdiepingen. Dit maakt hier een benepen donkere gang van.

4) Wat betreft de steilrand:

a) De verkaveling spreekt over versterking van de natuurwaarden. Er is echter geen deskundige beschrijving toegevoegd over welke natuurwaarden er concreet zijn en hoe die versterkt zullen worden. Uit de beschrijving blijkt ook geen garantie over behoud van de zichtbaarheid en de aanpak van de steilrand.

5) Wat betreft de algehele aanpak:

a) In het brownfieldconvenant vermeldde Revive dat ze sterk gelooft in participatie en informatie en streeft naar goed nabuurschap. De inwoners van Wilsele-Dorp staan nog steeds open voor de start van een constructieve dialoog. Het enige wat tot nu toe gebeurd is, zijn kleine en beperkte informatiemomenten zonder inspraak.

b) Zowel de hoogbouw op de hoek aan de Margherite Lefeverlaan als de hoogbouw tegen de talud zijn een te grote schaalbreuk tov de bebouwing in het dorp. Het is bovendien niet toelaatbaar volgens het huidige BPA. Een afwijking hierop toestaan zou een zeer gevaarlijk precedent zijn voor volgende projecten in de directe omgeving.

c) In de tekst wordt verwezen naar een mobiliteitsstudie. Bij het brownfieldconvenant gaven we al aan om meer prioriteit te geven aan bereikbaarheid via openbaar vervoer en fiets, aangezien er op 600 meter afstand al een groot openbaar parkeergebouw is. In het verkavelingsplan zitten ondergrondse parkings die vermoedelijk enkel kunnen gerealiseerd worden door grote delen van het erfgoed te slopen en te herbouwen.

d) We kijken uit naar de in het brownfieldconvenant vermelde “gemeenschapsverbindende voorzieningen op stads- of buurtniveau”. In het verkavelingsplan zitten hier onvoldoende garanties in voorzien.

Wij vragen dan ook de verkavelingsplannen hierop aan te passen en hiermee rekening te houden bij de verdere ontwikkeling van het project.

Hoogachtend

Het dorpscomite 3012WD en de buurtbewoners van Wilsele-Dorp