Verkiezingen 2018

Debat over toekomstvisie op Wilsele-Dorp

3012WD legde naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, 17 vragen voor aan zeven politieke partijen uit Leuven. Deze vragen zijn geïnspireerd op de toekomstvisie die 3012WD in de voorbije 15 jaar heeft ontwikkeld over Wilsele-Dorp, alsook op de ideeën die reeds naar voren kwamen tijdens de eerste twee (van drie) vergaderingen van de Werkgroep Gebiedsgericht Project Wilsele-Dorp die Stad Leuven momenteel organiseert in ons dorp. De bedoeling is dat de dorpsbewoners een geïnformeerde keuze kunnen maken op 14 oktober.

Deze vragen werden ook behandeld op het Politiek Debat dat 3012WD voor de derde maal organiseerde op donderdag 6 september 2018, 20u in zaal Pacem. Alle lijsttrekkers waren aanwezig op dit debat dat gemodereerd werd door Goedele Devroy (VRT journaliste). De 230 aanwezigen konden ook vragen stellen.

De video van het debat vind je hierboven. De audio-opname vind je op deze pagina.

Publieksvragen

Klik hier voor de publieksvragen en antwoorden. Tijdens het debat op 6 september werden ook schriftelijk vragen gesteld door het publiek. Een aantal werd beantwoord tijdens het debat en kan u herbekijken in de video-opname bovenaan deze pagina. De overige publieksvragen werden gebundeld in 7 thema's en integraal overgemaakt aan de politieke partijen ter beantwoording tegen 23/09. Slechts twee partijen hebben deze vragen beantwoord, en hun antwoorden vindt u hieronder.

De 17 Vragen en Antwoorden

Hieronder vind je de 17 vragen en antwoorden of DOWNLOAD HIER HET OVERZICHT in PDF. De partijen werden geordend van politiek links naar rechts. Partijen werden gevraagd bondig (max. 250 woorden) en specifiek (over Wilsele-Dorp) te antwoorden. Niet alle partijen hebben zich hier altijd aan gehouden, wat soms erg lange, algemene antwoorden oplevert.

Klik op een vraag om de antwoorden van de partijen te zien:

 • VRAAG 1: BUURTCENTRUM: Vindt u dat het nieuw buurtcentrum zodanig ingeplant en toegerust moet zijn dat het de brug slaat tussen de bewoners van het Schorenshof, dat vandaag nog teveel een eiland is in het dorp, en de overige bewoners van het dorp? Waar zou u het concreet inplanten en welke functies zou dit buurtcentrum voor u moeten hebben?
 • VRAAG 2: PLEINTJES: Wilsele-Dorp heeft momenteel geen centraal plein of dorpscentrum. De inwoners zijn vragende partij voor één of meerdere dorpspleintjes waar ook gemeenschapsfuncties uit worden gebouwd. Hoe staat u daartegenover en waar ziet u dit haalbaar?
 • VRAAG 3: VERGADERRUIMTE: Bewoners en verenigingen zijn reeds vele jaren vragende partij voor meer en kwalitatieve ruimte voor ontmoeten en vergaderen. Hoe zou u dit aanpakken?
 • VRAAG 4: JONGEREN: Ook infrastructuur en ruimte voor jongerenwerking is ook een knelpunt in Wilsele-Dorp. Zo zitten de Scouts Sint-Maarten aan hun maximum capaciteit en kunnen ze ondanks de grote vraag niet meer uitbreiden. Wat is uw mening?
 • VRAAG 5: SCHOLEN: De scholen (Bleydenberg en Hertog Karel) hebben een groeiend aantal kinderen. Hoe kunnen zij nog uitbreiden?
 • VRAAG 6: HANDEL: Kleinhandel en horeca overleven moeilijk in het Wilsele-Dorp. Deels is dit te wijten aan de ligging vlakbij centrum Leuven. Nochtans zijn dit noodzakelijke basisvoorzieningen. Vindt u dat kleinhandel en horeca moeten gestimuleerd worden en hoe wil u dit aanpakken?
 • VRAAG 7: VAN EYCK-SITE: De mogelijke ontwikkeling van de Van Eyck-site schept vragen, maar ook kansen voor Wilsele-Dorp. Noden zoals serviceflats, kleinhandel, horeca, een marktpleintje, groen en verbindingen met de Vaart... zouden hier kunnen opgelost worden. Hoe zou u deze site invullen en op welke manier zou u de bewoners hierbij inspraak geven?
 • VRAAG 8: WOONVORMEN: Heel wat inwoners van Wilsele-Dorp zijn vragende partij voor andere woonvormen, zoals kleiner wonen, cohousing, kangoeroewonen, serviceflats... Het structuurplan moedigt dit niet echt aan. Wat is uw visie hierop?
 • VRAAG 9: ZORGZAAM WILSELE-DORP is een pilootproject dat meer aandacht wil hebben voor mensen die het iets moeilijker hebben. Hoe zou u dit ondersteunen?
 • VRAAG 10: SCHORENSHOF is de grootste concentratie van sociale woningen in ons dorp (maar niet de enige). Bewoners, verenigingen, buurtwerkers, ondervinden dat wederzijdse integratie en inclusie verre van vanzelfsprekend is. Wat is uw visie op sociale inclusie van (ondermeer) de bewoners van het Schorenshof in Wilsele-Dorp?
 • VRAAG 11: MOBILITEIT: Na de zomer organiseert Stad Leuven metingen om het sluipverkeer en de parkeersituatie in Wilsele-Dorp in kaart te brengen. Wilsele-Dorp is al langer vragende partij voor een gedragen, coherente en alomvattende mobiliteitsvisie op ons dorp. Dit kan bijvoorbeeld door het ontmoedigen van het sluipverkeer, door zone 30, aanpak van de parkeerproblemen, invoeren van Cambio, nog beter openbaar vervoer, betere fietsverbindingen... Maar het dorp blijft al jaren op zijn honger zitten. Wat wil u hier concreet aan doen?
 • VRAAG 12: VERBINDING: De verbinding van het centrum van Wilsele-Dorp met de Koksijdewijk/Wilsele-Hoek (aan de overkant van de spoorlijn en snelweg) en met Kareelveld (aan de overkant van de Nieuwe Mechelsesteenweg) is moeilijk. Bewoners van die buurten voelen zich vaak geen echt deel van Wilsele-Dorp. Moet dit aangepakt worden volgens u en hoe zou u dit doen?
 • VRAAG 13: PARTICIPATIE: U merkt dat er in ons dorp heel wat ideeën leven die ondermeer via 3012WD naar betrokken partijen en beleidsmakers worden gebracht. Dat verloopt niet altijd even vlot. Wat is uw visie op participatie van bewoners aan besluitvorming, al dan niet via een formeel comité als 3012WD?
 • VRAAG 14: WILSELE-DORP IN LEUVEN: Wat is algemeen gezien uw visie voor een buurt als Wilsele-Dorp, enerzijds apart en anderzijds als entiteit en binnen Groot Leuven?

Onderstaande vragen gaan over enkele meer visionaire ideeën die ondermeer naar voren kwamen in de vergaderingen van de Werkgroep Gebiedsgericht Project Wilsele-Dorp die Stad Leuven momenteel organiseert in ons dorp.

 • VRAAG 15: OVERKAPPING RING: Wilsele-Dorp is een eiland gevat tussen Vaart, E314, spoorwegen, Mechelsesteenweg en de ringweg rond Leuven. De overkapping van de ring tussen Wilsele-Dorp en Keizersberg zou een mooi groen park creëren dat Wilsele-Dorp uit dit isolement zou halen en de bewoners van Wilsele-Dorp en van de buurt rond de Vaartkom een prachtig groen park zou bezorgen met zicht op heel Leuven. Hoe realistisch acht u dit idee? Heeft u andere ideeën die tegemoetkomen aan de achterliggende bezorgdheden?
 • VRAAG 16: VAARTZONE: De Vaart langs de Kolonel Begaultlaan aan de kant van Wilsele-Dorp is momenteel een weinig aantrekkelijk gebied. Nochtans is dit een zeer drukke verkeersader waar auto’s, vrachtverkeer, fietsers, wandelaars, joggers, eenden/ganzen, boten en kajaks zich dagelijks in grote getale een weg banen van en naar Leuven. In de Werkgroep werden ideeën geopperd om een multifunctioneel strand en recreatiezone (‘Wilsele Plage’) te ontwikkelen langsheen de Vaart, bijvoorbeeld aan de zwaaikom ter hoogte van de moskee/stadswerkplaatsen (waar de weg wat kan verlegd worden gezien het stadsgronden betreft), een Finse piste aan te leggen, fietsers en wandelaar te scheiden door bijvoorbeeld een wandelkade aan te leggen op de Vaart (naar het voorbeeld van de Dijle in Mechelen), een fiets- en wandelbrug aan te leggen over de Vaart die Wilsele-Dorp verbindt met de andere oever en die doorloopt tot aan het Provinciaal Domein. De Vaartzone zou daarbij terug meer moeten verbonden worden met het dorp. Hoe staat u tegenover ideeën om de Vaartzone verder te ontwikkelen richting Wilsele-Dorp en toegangspoorten te creëren voor het dorp? Heeft u andere ideeën die tegemoetkomen aan de achterliggende bezorgdheden?
 • VRAAG 17: GROENE RAND: Rond Wilsele-Dorp zijn er heel wat gebieden die groen zijn of groen ingevuld kunnen worden, met allerlei ontspanningsfuncties. Zo is er het Keizersbergpark, de vijvers Bellefroid, en de vele kleine parkjes zoals het Hagelandpark, het Verbeeckplein, het scoutsplein, het Bleydenbergpark, het kerkhof en de pastorietuin, de groene steilrand naar het kanaal. Daarnaast staan de zones rondom de E314 ingekleurd om te ontwikkelen tot recreatiegebied en kunnen zij een groene buffer vormen die de impact van de E314 op ons dorp vermindert. Als je al dit (potentiële) groen verbindt en op kaart bekijkt, dan ontstaat er een grote groene rand rond Wilsele-Dorp, die de perfecte uitvalsbasis kan zijn voor de dorpsbewoners en talloze Leuvenaars. [Zie extract uit ruimtelijk structuurplan en de speelweefselkaart hieronder.] Hoe staat u tegenover het idee van het ontwikkelen van een groene rand rond Wilsele-Dorp? Heeft u andere ideeën die tegemoetkomen aan de achterliggende bekommernissen?

Aanvullingen: