7. Van Eyck-site

VRAAG 7: VAN EYCK-SITE: De mogelijke ontwikkeling van de Van Eyck-site schept vragen, maar ook kansen voor Wilsele-Dorp. Noden zoals serviceflats, kleinhandel, horeca, een marktpleintje, groen en verbindingen met de Vaart... zouden hier kunnen opgelost worden. Hoe zou u deze site invullen en op welke manier zou u de bewoners hierbij inspraak geven?

PVDA: We hebben geen nood aan een zoveelste complex met luxewoningen, maar wel aan publieke voorzieningen. Aan ruimte voor organisaties, aan ruimte voor jeugdorganisaties, aan open ruimte, aan betaalbare en sociale woningen. Het is dus belangrijk dat als de Van Eyck-site zou worden verkocht, het in publieke handen komt. Voor de invulling moet er in de eerste plaats een consultatie komen met alle bewoners. Dat is de omgekeerde logica van hoe het nu gebeurt, nu worden grote stukken grond verkocht aan private spelers, die er dan mee doen wat ze willen, om dat nadien voor te leggen aan de bewoners. Maar fundamenteel kan er niets meer veranderen. Wij vinden dat de stad niet mag worden overgelaten aan de grote bouwpromotoren, de sportoases en andere grote private spelers.

GROEN: Dit is een zeer terechte vraag. Het is niet aan ons om nu, vooraf, al te gaan zeggen wat hier zou moeten komen. Maar de genoemde functies lijken ons zeer zinvol. Ook in het Structuurplan wordt in die zin gedacht. Een voorstel zou zijn om voor deze zone en ook het aangrenzend gebied langs de Vaart, richting Vaartkom, een masterplan te laten opmaken. Dat zou dan tot stand moeten komen in een structureel participatieproces met bewoners en andere betrokkenen. 

SP.A: Opmaak masterplan in voorbereiding. Site wordt mix van diverse woonvormen, voorzieningen voor sport, cultuur, ontmoeting en recreatie, groen, plein en ontsluiting voor fietsers en wandelaars. 

CD&V: De ontwikkeling van de site Van Eyck biedt grote opportuniteiten voor Wilsele-Dorp. Hiervoor koppelen we terug naar het ruimtelijk structuurplan dat kwaliteitsverbetering voor Wilsele-Dorp centraal stelt. Concreet betekent dit dat wij ernaar streven om groen, voorzieningen en wonen in balans te brengen. Een betere ruimtelijke relatie tussen Vaart en dorpskern samen met zachte verbindingen voor fietsers en voetgangers dient ook een objectief te zijn. Optimaal is dat ook zaal Pacem, de pastorie, de tuin, het parkje en het kerkplein in één visie worden geïntegreerd. De bewoners kunnen verder betrokken worden in het kader van het participatieve gebiedsgerichte project WiIsele-Dorp. Ook via de GECORO kunnen de bewoners onrechtstreeks betrokken worden.

N-VA: Een gemengde ontwikkeling met wonen, werken en ontspanning lijkt ons ideaal met de Vaart als troef. We  willen graag onderzoeken of het economisch interessant is een taxi boot in te leggen tussen Mechelen naar Leuven. Die kan aanmeren aan de Van Eyck site. Wat het eerste deel van de vraag betreft: we verplichten alle private projectontwikkelaars om 20% van hun project voor te behouden voor Leuvenaars die te veel verdienen voor een sociale woning maar te weinig om op eigen kracht een huis te verwerven in Leuven. Ook de ontwikkeling van de Van Eyck-site moet voldoen aan een slim en doordacht woonbeleid, met oog voor kwaliteit en noden van de omgeving. N-VA Leuven wil in de volgende bestuursperiode alle stadsinitiatieven en private initiatieven met impact op de omgeving tegen het licht van de participatieladder houden en zoveel mogelijk participatietreden beklimmen. Naast informeren en raadplegen van de bevolking willen we de bevolking laten adviseren, waar mogelijk in co-productie gaan met de inwoners en samen beslissen. Ook  de deelgemeenteraad van Wilsele-Dorp zal over sites zoals de Van Eyck-site kunnen adviseren. Maar de private eigenaar heeft natuurlijk recht om zijn site te ontwikkelen in lijn met de wettelijke bepalingen van het Ruimtelijk Structuur Plan Leuven. We zullen dus een goed evenwicht moeten zoeken tussen alle belangen.

OPENVLD: Bij een aanbesteding kunnen steeds bepaalde criteria  vooropgesteld worden zoals bv X % groen , Y % open ruimte , Z % kleinere woonunits etc…  Creatieve burgerparticipatie is steeds mogelijk met prioritaire aandacht voor het algemeen belang.

VLAAMS BELANG: De mogelijke ontwikkeling van de Van Eyck-site kan een stimulans zijn voor de ontwikkeling van enkele kmo’s of als technologische campus (zorg?, biotechnologie?, voedingstechnologie?,…), die de plaatselijke werkgelegenheid kunnen bevorderen. Een groene invulling van de onbenutte ruimte met inspraak van de bewoners is daarbij wenselijk. De ontwikkeling als KMO-zone is een aanvulling bij de meer industriële ontwikkelingen aan de overzijde van het kanaal.