13. Participatie

VRAAG 13: PARTICIPATIE: U merkt dat er in ons dorp heel wat ideeën leven die ondermeer via 3012WD naar betrokken partijen en beleidsmakers worden gebracht. Dat verloopt niet altijd even vlot. Wat is uw visie op participatie van bewoners aan besluitvorming, al dan niet via een formeel comité als 3012WD?

PVDA: Op dit moment is er geen echte participatie mogelijk in Leuven. Het stadsbestuur organiseert ‘inspraakmomenten’, maar eigenlijk is dan alles al beslist en is er geen inspraak meer. Wij organiseerden een grote bevraging bij 2100 Leuvenaars en daar kwam de eis ‘actieve betrokkenheid en beslissingsrecht voor elk groot stadsproject in Leuven’ duidelijk naar voren. Er moet eerst, voor er een groot nieuw project wordt georganiseerd, een consultatieronde komen met de bewoners en op basis daarvan moet er worden beslist, niet omgekeerd. Burgers voor voldongen feiten stellen en zelf achter de schermen met de grote privébedrijven zaken beslissen, dat is geen democratie.

GROEN: Wij zijn in het algemeen sterk voorstander van een nieuwe beleidscultuur in Leuven, waarbij burgers eindelijk als volwaardige partners in beleid worden erkend. Participatie moet de norm worden, niet de uitzondering. We hebben heel wat voorstellen rond participatie in ons programma staan. Zo pleiten we onder meer voor een participatiecharter dat voor elk type besluit regelt hoe de participatie moet georganiseerd worden. De rol van comités als 3012WD bij dat alles is zeer belangrijk. Dergelijke burgercomités zijn op zich al een voorbeeld van verbindend burgerschap. Ze zorgen ervoor dat er tussen burgers op een goede manier gediscussieerd wordt, waarbij al evenwichten worden gezocht tussen individuele belangen. Het blijft de taak van verkozen politici om de principiële keuzes te maken. Maar in de democratie zoals wij die zien verloopt dat steeds in interactie met (georganiseerde) burgers. Een burgercomité als 3012WD heeft ondertussen een grote expertise opgebouwd en beschikt over heel wat kennis die bijzonder relevant is voor politici.

SP.A: Een stad op mensenmaat realiseer je ook door samen mét de mensen de stad maken. Bij de bevolking zit heel veel kennis, expertise, inspiratie en energie die we als stad kunnen benutten om ons beleid vorm te geven. Een stad voor mensen, door mensen, is de sterke basis die we nodig hebben. De huidige bereidheid bij de helft van de Leuvenaars om mee te praten over de stad willen we naar 60 procent brengen. En ook kinderen en jongeren geven we een stem in het beleid, zij zijn de toekomst van onze stad. Dit zorgt voor een dynamiek in de stad die dingen in beweging zet en het verhoogt de betrokkenheid van en het draagvlak bij de Leuvenaars. Belangrijk is dat de samenwerkingen waar nodig ook structureel zijn, niet enkel ad hoc. Deze manier van besturen is cruciaal om de nieuwe uitdagingen op een gedegen, duurzame en gedragen manier aan te pakken. Voor een hele reeks problemen, zoals mobiliteit; huisvesting, zorg- en onderwijsaanbod, moet het ook gaan over een regionale samenwerking, over de gemeentegrenzen heen, om de levenskwaliteit van de inwoners te verbeteren. 1. We zetten in op een structurele samenwerking van gemeenten en steden uit de regio, binnen een regioraad. Dat wordt het platform om kennis, mankracht en logistiek te delen, maatregelen op elkaar af te stemmen en door hun samenhang hun effectiviteit te vergroten. Dit is de geschikte manier om de grote problemen in de regio op te lossen, en is ook nodig om (op economisch vlak) internationaal te floreren: als kennisregio voor gezondheid, technologie, creativiteit. 2. Een van de belangrijkste veranderingen in de laatste jaren is dat burgers steeds meer staan op inspraak in beleid dat hen aangaat. Dat is een evolutie die in heel Europa merkbaar is, zeker op stedelijk niveau. Leuven heeft in de laatste legislatuur ook voor vele projecten burgers betrokken door hen te informeren en te luisteren naar hun bedenkingen over te nemen beslissingen. Maar we kunnen daarin verder gaan. Steeds meer steden gebruikenburgerjury’s of zogenaamde stadsgesprekken om een gelote groep burgers mee te laten nadenken over nieuwe beleidsmaatregelen of om bestaande plannen mee te evalueren. Dit soort initiatieven leidt tot een groter draagvlak voor de gekozen beleidsopties en zorgt ook dat het bestuur beter voeling krijgt met welke elementen van een bepaald beleid voor burgers belangrijk of net problematisch zullen zijn. 3. We zetten nog meer in op actieve ontmoetingen en het creëren van verbindingen tusseninwoners, organisaties, overheden, bedrijven,... zodat noden en verwachtingen nog beter opelkaar afgestemd kunnen worden. We gaan dit als stad actief faciliteren door ontmoetingen te organiseren op geregelde tijdstippen, alsook een digitaal platform te voorzien voor ontmoetingen, vragen, meldingen. Elke inwoner of bezoeker van Leuven die zich wil inzetten voor anderen krijgt een podium op dit platform. Zo kan men gelijkgezinden, tips, supporters of gebruikers vinden. Op deze manier kunnen we als stad waardevolle informatie en inzicht in verbeterpunten bekomen. 4. We verhogen de budgetten voor Kom Op Voor Je Wijk-projecten. 5. We betrekken en bevragen inwoners bijvoorbeeld over stadsontwikkeling, over heraanleg en invulling van straten, pleinen, ... en vroeg in het proces. We zorgen ervoor dat participatie en inspraak altijd breed en laagdrempelig zijn. We doen extra inspanningen om iedereen te betrekken in participatieprocessen ook mensen uit moeilijk bereikbare groepen. 6. We ondersteunen burgerinitiatief voluit. 7. We blijven inzetten op erkenning van en samenwerking met geëngageerde Leuvenaars die verbinden in de wijk. 8. We versterken onder meer organisaties zoals Leuven MindGate, Leuven 2030, SOM (Samen Onderwijs Maken) die samen met inwoners, instellingen en organisaties de stad vormgeven. 9. We herwaarderen de rol van bestaande onafhankelijke advies- en overlegorganen waar inwoners en middenveldorganisaties op structurele basis samenkomen. We vragen actief om advies en maken voldoende ruimte voor feedback. 10. Stadsambtenaren krijgen extra vormingen om meer participatief te werken. 11. We willen een grotere betrokkenheid van de Leuvenaars bij de gemeenteraad en bij de Commissies. We onderzoeken of er ook beelden van de gemeenteraad kunnen gestreamed worden. Het voorzitten van de gemeenteraad hoeft niet noodzakelijk door de burgemeester te gebeuren.

CD&V: Inspraak en participatie zit in onze DNA als partij. Wij moedigen participatie aan, maar niet “participatie als doel”, maar als middel. Een middel om tot de best mogelijke oplossing voor een probleem te komen of de best mogelijke te nemen actie. Achter elk participatietraject moet een duidelijk visie zitten over waarom we hier participeren. Dat dit via georganiseerde werkingen, zoals 3012WD, kan gebeuren vinden wij fantastisch, omdat ze zelf al een gedragen platform zijn met duidelijke contactpersonen. Dit mag echter niet participatie van individuen in de weg staan. Iedereen heeft het recht om gehoord te worden en zijn mening aan te reiken. Alleen samen met de Wilselenaren kunnen we Wilsele(-Dorp) verbeteren.

N-VA: De wortels van Leuven en de deelgemeenten zijn haar inwoners. Een stadsbestuur moet ervoor zorgen dat die wortels kunnen groeien. Als N-VA Leuven willen we de Leuvenaars opnieuw een plek aan de tafel in het stadhuis geven. Vandaag werken moderne steden met participatief leiderschap. Dat betekent dat een stadsbestuur inwoners uitnodigt om mee te denken, mee te praten en mee te beslissen waar dat kan. In het programma van N-VA voorzien we de installatie van vijf deelgemeenteraden. De leden ervan worden verkozen door de inwoners van elke deelgemeente en zetelen als vrijwilliger. De deelgemeenteraden hebben twee functies: 1. Advies geven over projecten in hun deelgemeente rond openbaar domein, verkeersveiligheid, sport, cultuur, jeugd- en seniorenwerking. Ook buurtcomités en lokale groepen kunnen hier terecht. 2. Organiseren van een jaarlijkse burgerbegroting waarbij burgers in totaal 2 miljoen euro of minimaal 1% van de begroting zelf kunnen vastleggen.

OPENVLD: Participatie is een containerbegrip. Voor ons heb jen enerzijds beslissingsrecht, vandaar het burgerbudget. Verder dient elke beslissing die een belangrijk deel van de gemeente aanbelangt steeds vooraf te gaan van een overlegtraject. Het stadsbestuur is er de afgelopen jaren niet in geslaagd burgers volwaardig bij haar beleid te betrekken. De buurt- en burgerbewegingen schieten als paddenstoelen uit de grond. De burger wil zich graag inzetten en een steentje bijdragen om van zijn buurt/stad een betere plek te maken. Dat zijn kansen die een stad met beide handen moet vastpakken. Een specifiek beleid rond participatie lijkt me nodig. Dit kan  onder meer door een schepen van burgerparticipatie aan te duiden binnen het college.

VLAAMS BELANG: Vlaams Belang kiest voor een brede participatie van alle betrokken partijen in de besluitvorming en dit vanaf de beginfase van de planning. Daartoe stellen wij de oprichting voor van één voorlichtingsdienst binnen de dienst communicatie om de inspraak van de Leuvenaar te verbeteren op basis van gebundelde en concreet beschikbare gegevens. Grootse ingrepen op het openbaar domein (wegeniswerken, inplanting woonprojecten, circulatieplan, …) willen wij vooraf aan de bevolking voorleggen via een gemeentelijk referendum. Voorafgaandelijk aan de raadszitting stellen we het invoeren voor van een vragenmoment om vanuit het publiek actualiteitsvragen van algemeen belang te stellen aan het college van burgemeester en schepenen.