12. Verbinding

VRAAG 12: VERBINDING: De verbinding van het centrum van Wilsele-Dorp met de Koksijdewijk/Wilsele-Hoek (aan de overkant van de spoorlijn en snelweg) en met Kareelveld (aan de overkant van de Nieuwe Mechelsesteenweg) is moeilijk. Bewoners van die buurten voelen zich vaak geen echt deel van Wilsele-Dorp. Moet dit aangepakt worden volgens u en hoe zou u dit doen?

PVDA: De bestaande ‘hindernissen’ als de spoorweg, Mechelse steenweg, de snelweg E314, de Leuvense Ring ter hoogte van de Albert Woutersstraat, het zijn vanzelfsprekend hindernissen die we niet zomaar kunnen wegtoveren. Belangrijk is dus zeker dat de Buurtkrant ook die mensen en wijken bereikt zodat zij minstens weten wat er leeft aan de andere kant van die hindernissen. Daarnaast vinden we dat de concrete situatie moet worden bestudeerd en in samenspraak met de buurt kan dan een oplossing worden uitgewerkt volgens het STOP principe.

GROEN: In het algemeen – en dat geldt in wezen voor alle stadsdelen – hebben we er belang bij harde barrières (vaak als gevolg van het autoverkeer) te verzachten door het voorzien of versterken van zachtere (dwars)verbindingen en kwaliteitsvolle publieke ruimte. Investeringen in fietsverbindingen en groene linten zijn ook goed voor verbinding van mensen. Mogelijk zijn er in het eerste voorbeeld nog mogelijkheden door het verbeteren van de kwaliteit van de publieke ruimte rondom de Sportschuur.

SP.A: Dit is geen evidente kwestie. De brutale scheiding door de snelweg kan niet zomaar worden overbrugd. Daarvoor is samenwerking met Vlaams Gewest een must.

CD&V: Degelijke en veilige wegen, met bijzondere aandacht voor de zachte weggebruiker, zijn hierbij essentieel. Dit punt dient zeker een plaats te krijgen in een totaalvisie, zoals bij vraag 11 over het aanpakken van de integrale mobiliteit in Wilsele-Dorp.

N-VA: De versnippering van Wilsele is een gegeven, historisch gegroeid door beslissingen die al heel lang achter ons liggen. Een dorpsgevoel kan je o.a. bevorderen door trage verbindingen voor voetgangers en fietsers te creëren: De verbinding tussen Wilsele-Dorp, Koksijdewijk/Wilsele-Hoek en Kareelveld moet veiliger en aangenamer gemaakt worden. Wat de verbinding van en naar Wilsele-Hoek betreft, laten we de signalen met betrekking tot de drugsproblematiek onderzoeken en, indien bevestigd, aanpakken. Daarnaast is er veel potentieel om de verbinding ook aangenamer in te richten zodat je bijvoorbeeld niet door de modder moet waden als het regent.

OPENVLD: Het lijkt ons in eerste instantie belangrijk om te weten hoe de mensen die daar wonen hier zelf over denken. Welke zijn hun specifieke noden zijn en waar willen ze bij horen. Of willen ze zelf een soort kleine enclave zijn. Door de fysieke scheiding van Wilsele Dorp is het uiteraard een uitdaging deze buurten het gevoel te geven ‘erbij te horen’. Dit kan uiteraard door hen consequent te betrekken bij alle activiteiten en ook activiteit te laten plaatsvinden in die specifieke buurt. Laten we verder niet vergeten dat de fusie er gemeenten nu meer dan 40 jaar geleden niet meteen een oefening was om steden en gemeenten tot een coherent geheel samen te voegen.

VLAAMS BELANG: Dit is een fysisch (geografisch) gegeven, waaraan weinig te veranderen valt. De kijk van de bewoners zelf, de entiteit waarmee zij zich het meest verbonden voelen, is hier bepalend. Voor Kareelveld zou dit (in hoofden van de bewoners) Leuven centrum kunnen zijn en de bewoners van de Koksijdewijk zijn eerder aangewezen op Herent. Het zal afhangen van de creatieve aanpak van o.a. 3012WD of deze mensen ervoor zullen kiezen om aan te sluiten bij het sociale leven van Wilsele-dorp.