14. WD in Leuven

VRAAG 14: WILSELE-DORP IN LEUVEN: Wat is algemeen gezien uw visie voor een buurt als Wilsele-Dorp, enerzijds apart en anderzijds als entiteit en binnen Groot Leuven?

PVDA: Wilsele is een deelgemeente van Leuven, een deelgemeente hoeft geen mini-stad te zijn, er moeten niet alle voorzieningen aanwezig zijn, maar de basisvoorzieningen wel. Wij willen integrale wijken of deelgemeentes. Dat zijn wijken waar wonen betaalbaar is, met goede scholen in de buurt, met wijkgezondheidscentra. Het zijn wijken met voldoende publieke voorzieningen dicht bij de mensen: postkantoren, bibliotheken, zwembaden, kinderopvang jeugdhuizen, groen en en speelgelegenheid. Het zijn ook wijken waar buurtwerk is, waar je kan samenkomen om te ontspannen, waar een bakker en een kruidenier in de buurt is. 

GROEN: Dit is een erg omvattende vraag, waarop eigenlijk een heel lang antwoord nodig zou zijn. Hierbij misschien één beschouwing, die te maken heeft met het concept ‘eiland’. Ons uitgangspunt is dat er vandaag geen eilanden zijn: geen enkel stadsdeel is een eiland in de stad, geen enkele stad is een eiland in de wereld. Dat kun je ook toepassen op Wilsele-Dorp. Je moet een balans vinden tussen twee principes. Aan de ene kant zijn we overtuigd van het belang van een visie die de eigenheid van dit stadsdeel kan versterken om zo bij te dragen aan kwaliteitsvol leven voor alle bewoners. We kunnen ons in dat verband in veel elementen terugvinden in de analyse van het Structuurplan. Wilsele-Dorp is ruimtelijk gezien enigszins geïsoleerd en is tegelijk functioneel erg verbonden met de binnenstad (meer dan Wilsele-Putkapel waarschijnlijk). Het is dus ook kwetsbaar op het vlak van voorzieningen. Sterk inzetten op verbetering van de leefkwaliteit, door betere zachte verbindingen, door meer groen, door gemeenschaps-voorzieningen is een goede piste. Zo kan Wilsele-Dorp een ‘leesbare afzonderlijke entiteit’ blijven. In die zin kun je het ‘dorp’ in Wilsele-Dorp versterken. Aan de andere kant zijn de grote uitdagingen waar we als stad naar kijken even essentieel voor Wilsele-Dorp als voor alle andere stadsdelen. We moeten nadenken over een aanpak van de klimaatuitdaging. We moeten naar een meer circulaire economie. We moeten structurele oplossingen zoeken voor de woonuitdaging, voor armoede en ongelijkheid en voor het samenleven in superdiversiteit. Minder met de auto rijden moeten we dus even goed in de binnenstad als in Wilsele en Wijgmaal doen. Zogenaamd ‘lokale’ problemen zijn in wezen vooral een uiting of symptoom van dynamieken die groter zijn dan de stad. We moeten ons hoeden voor een vorm van ‘klein’ denken omdat we ons dan geen vragen zouden moeten stellen over grotere kwesties. In die zin is Wilsele-Dorp evenzeer de stad als alle andere stadsdelen en moeten we dus ook de stad in Wilsele-Dorp versterken.

SP.A: Wilsele-Drop is een gemeenschap met een mooie diversiteit aan inwoners en een sterke samenhang. Dit versterken we graag door onze ‘aanpak van de nabijheid’ nadrukkelijker toe te passen. Dat betekent investeren in voldoende kwalitatieve voorzieningen (sport, cultuur, onderwijs, ontmoeting en recreatie), verkeersveiligheid, dialoog en uitwisseling tussen mensen. Daarnaast is WD een onlosmakelijk onderdeel van Groot Leuven, dus interactie met de rest van de stad door goede mobiliteitsvoorzieningen en afstemming van ruimtelijk beleid is essentieel. 

CD&V: Het is niet evident, maar door het verbeteren van de zelfvoorzieningsgraad (door meer horeca en kleinhandel aan te trekken, zoals door pop-up) zal de buurt ook meer leven kennen, wat kan sociaal weefsel alleen maar kan versterken. Het rijke verenigingsleven zullen we maximaal ondersteunen, zoals financieel als door voorzieningen die hun werking faciliteren (pleintjes, vergaderzalen). De relatie tot (groot-)Leuven is ook belangrijk, en Wilsele-Dorp dient goed ontsloten te worden, op alle mobiliteitsniveau ’s, met bijzondere aandacht voor het STOP-principe.

N-VA: Onze visie is dat de eigenheid van Wilsele Dorp moet behouden blijven want dat maakt wonen in Wilsele net zo charmant. We moeten daarbij wel zorgen dat we het gebrek aan ruimte (binnen en buiten) oplossen, de verschillende delen van Wilsele-Dorp met elkaar verbinden en een aantal punctuele problemen aanpakken. Maar Wilsele is een belangrijk deel van Leuven en dat wordt te vaak vergeten. Als je in het centrum een circulatieplan invoert, zonder een globale visie die alle deelgemeenten bestrijkt, heb je sowieso overlast in Wilsele. Als je de knip aan de Burchtstraat afsluit zonder overleg, zoals voorzien is in 2019, dan loop je het risico Wilsele-Dorp verder af te snijden van Leuven. Dat kan niet de bedoeling zijn. Daarom is er nood aan een globaal mobiliteitsplan voor Leuven. In de voorgaande antwoorden zijn al heel wat aspecten van onze visie aan bod gekomen. Samenvattend: als N-VA hebben we aandacht voor en erkennen we de uniekheid van elke deelgemeente.

OPENVLD: Alle deelgemeenten , en dus ook Wilsele Dorp, maken deel uit van Leuven en dienen dus op dezelfde manier te kunnen genieten van de voordelen van een centrumstad. En proportioneel hun deel van de budgetten toegewezen krijgen. Uiteraard heeft elke gemeente zijn eigen eigenheid en karakter. Belangrijk is dat deze bewaard blijven. De versterking van de kernen van de deelgemeenten met daarrond een buffer naar de stad toe dienen te zorgen voor het behoud van een eigen karakter. Maar het is niet de bedoeling dat deelgemeenten verweesde “buitenwijken” worden van Leuven centrum.

VLAAMS BELANG: Wilsele-Dorp maakt deel uit van Leuven en kan dan ook moeilijk worden losgemaakt van dit grotere geheel. In die zin verdient het dan ook evenveel aandacht als de andere deelelementen, dat spreekt voor zich. Daarnaast blijft toch ook een zekere eigenheid, die gegroeid is vanuit een verleden en dan ook gekoesterd wordt door de plaatselijke bewoners. Misschien is WD het meest ‘dorps’ van de Leuvense deelgemeenten, een element dat zeker gewaardeerd wordt door wie hier woont of ooit gewoond heeft. Opgaan in groot-Leuven? Goed, maar dan toch met behoud en verdere ontwikkeling van ons dorpsleven! Wilsele-Dorp moet Wilsele-Dorp blijven!