3. Vergaderruimte

VRAAG 3: VERGADERRUIMTE: Bewoners en verenigingen zijn reeds vele jaren vragende partij voor meer en kwalitatieve ruimte voor ontmoeten en vergaderen. Hoe zou u dit aanpakken?

PVDA: Er moeten niet enkel kwalitatieve ruimtes voor ontmoeten en vergaderen zijn, maar ook betaalbare ruimtes. Dat is in heel Leuven een probleem. De stad moet zelf een aantal betaalbare ruimtes voorzien voor organisaties. Een ruimte die er op dit moment is in Wilsele en waar een herinvulling op zijn plaats is, is de oude pastorij (zie vraag 1). Ook de Scoutszolder kan perfect als vergader- en ontmoetingsruimte worden benut. Eventuele financiële tussenkomst vanwege de stad bij het huren van die locaties kan worden bekeken. Op die manier kan het voor sommige mensen minder afschrikken iets op te zetten omdat er mogelijks een te hoge huurprijs moet worden voor betaald.

GROEN: Dit is een structureel probleem dat geldt voor heel Leuven, in alle stadsdelen. Er is een globale aanpak nodig. We denken dat zoveel mogelijk moet gekeken worden naar de kansen voor dubbel en creatief gebruik van ruimtes die nu soms nog leegstaan op een aantal momenten. Met een inzet van een ruimtedeelplatform zijn er ongetwijfeld nog mogelijkheden. Voor Wilsele zien we onder meer kansen met de herbestemming van de kerk, de school Bleydenberg, de adbij Keizersberg, de scoutslokalen (in de week).

SP.A: Bijkomende voorzieningen voor cultuur, sport, ontmoeting en recreatie worden voorzien op de site Van Eyck. Masterplan in voorbereiding. Ontmoetingscentrum ook mogelijk op Savio, maar daarvoor moet onderhandeld met de nieuwe eigenaar. Uit ons programma: Deze legislatuur hebben we verenigingen sterk ondersteund door o.a. een verdubbeling van de subsidies. We kennen vandaag en bloeiende cultuursector die groeit met een heel rijk aanbod. Deze groei brengt wel met zich mee dat nogal wat verenigingen gebrek hebben aan ruimte. Door ruimtes te delen, geraken mensen verbonden met elkaar en leren mensen elkaar kennen. Gelet op het grote aantal initiatieven en verenigingen en de beperkte ruimte is het cruciaal dat zalen, gebouwen en ruimtes zo polyvalent mogelijk worden gebruikt. Ruimte delen is dus het devies. Dit vereist beheer en coördinatie, een rol die we weggelegd zien voor de stad. Leegstaande ruimtes van privé-eigenaars, van kerkfabrieken, van de stad, van de KU Leuven kunnen (tijdelijk) ter beschikking gesteld worden van de verenigingen. We willen nauwer samenwerken met eigenaars van een groot aantal panden in de stad- denk hierbij aan bijvoorbeeld KU Leuven- zodat tijdelijke leegstand voorkomen wordt en opgevuld met publieke functies. In nieuwbouwprojecten eisen we plaats voor vergaderlokalen, ateliers en dergelijke. We blijven alert om waar we kunnen sites te verwerven waar kunst en creativiteit de vrije loop kan gaan, zoals de oude stelplaats van de Lijn. Wij stimuleren de samenwerking tussen bedrijven en verenigingen. Bijvoorbeeld een project rond armoede kan plaatsvinden in lokalen van een multinational. Bedrijven die voeling hebben bij bepaalde verenigingen/projecten stellen hun ruimten ter beschikking. Daartegenover staat dat elke vereniging een ‘thuisplek’ moet hebben, een plek waar mensen zich thuis en verbonden kunnen voelen. Initiatieven zoals de ateliers van Cas-co in de Vaartstraat zijn een succes. We kijken uit naar opportuniteiten om bijkomende ateliers te realiseren in andere gebouwen. Elke verbouwing van een school zullen we aangrijpen om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten voor publiek gebruik van schoolruimtes na de lesuren ten bate van cultuur- en sportverenigingen. Met een ruimtedeelplatform brengen we alle beschikbare ruimten in de stad (gaande vanzaaltjes boven cafés tot parochiezalen, ...) in kaart. We realiseren niet alleen bijkomende ruimte in de binnenstad, maar ook in de deelgemeenten. Gebruik van tijdelijk leegstaande gebouwen wordt structureel verankerd. We stimuleren peterschap van professionele verenigingen voor amateurs: op die manier worden deze meegetrokken en ondersteund in het vinden van ruimten, projecten,...

CD&V: Een nieuwe of vernieuwde gemeenschapszaal in het centrum kan in deze noden voorzien, net zoals vergaderlokalen in het nieuwe buurtcentrum. Ook kan er gesproken worden met (mogelijke) aanbieders van vergaderlokalen uit het verenigingsleven, zoals met de parochie (pastorij) of de scoutsgroep (scoutslokalen). Zelf een opwaardering van zulke lokalen van verenigingen is bespreekbaar via betoelaging (zie ook het antwoord op vraag 2).

N-VA: We moeten beter samenwerken om optimaal gebruik te maken van elkaars gebouwen en nieuwe accommodatie bouwen, zoals we voorzien met het Buurtcentrum Schorenshof. Een voorbeeld: we moeten een school niet alleen bekijken als de plek waar alleen maar onderwijs plaats heeft. Het kan ook de plek zijn waar mensen samenkomen voor een koffie op woensdagnamiddag, waar er sportactiviteiten zijn, creatieve activiteiten uitgroeien, … Wij pleiten voor een dynamisch digitaal reserveringsplatform waar de beschikbaarheid van (semi)publieke en gedeelde ruimtes wordt getoond en reserveringen kunnen worden gedaan. Erkende Leuvense verenigingen krijgen de publieke zalen (mits een waarborg) gratis ter beschikking. Door de bestaande (semi)publieke vergaderzalen optimaler te gebruiken en te delen kunnen we beter aan deze vraag tegemoet komen.

OPENVLD: Dit is spijtig genoeg een algemeen probleem in Leuven en haar deelgemeenten waar te weinig aandacht wordt aan besteedt. Specifiek is er via cfr. 1 een deel van de oplossing te bieden. Hier kan de gerichte aanwending van het burgerbudget een bijkomende insteek zijn.

VLAAMS BELANG: Hier kan het nieuwe buurtcentrum op de site van Schorenshof een oplossing bieden. Er kan ook worden nagegaan of men terecht kan in de industriële gebouwen aan de Kolonel Begaultlaan (Marie Thumas, Belgacomgebouw, …). Ook het multifunctionele karakter van de Sportschuur of de lokalen in de schoolgebouwen (zoals Hertog Karel en Bleyenberg) zouden hiervoor kunnen gebruikt worden tijdens hun vrije uren. Er kan tevens een samenwerkingsovereenkomst tussen het kerkfabriek (als eigenaar van zaal Pacem) en het stadsbestuur worden opgesloten om een modern en functioneel gebouw te bouwen op het huidige perceel van zaal Pacem (naar analogie met het project in de Bosstraat).