1. Buurtcentrum

VRAAG 1: BUURTCENTRUM: Vindt u dat het nieuw buurtcentrum zodanig ingeplant en toegerust moet zijn dat het de brug slaat tussen de bewoners van het Schorenshof, dat vandaag nog teveel een eiland is in het dorp, en de overige bewoners van het dorp? Waar zou u het concreet inplanten en welke functies zou dit buurtcentrum voor u moeten hebben?

PVDA: Wij willen integrale wijken of deelgemeentes. Dat zijn wijken waar wonen betaalbaar is, met goede scholen in de buurt, met wijkgezondheidscentra. Het zijn wijken met voldoende publieke voorzieningen dicht bij de mensen: postkantoren, bibliotheken, zwembaden, kinderopvang jeugdhuizen, groen en speelgelegenheid. Het zijn ook wijken waar buurtwerk is, waar je kan samenkomen om te ontspannen, waar een bakker en een kruidenier in de buurt is. Een buurtcentrum kan een belangrijke ontmoetingsplaats zijn voor mensen in een dorp of gemeente en zou dan ook een belangrijke plaats innemen in die integrale wijk of deelgemeente. Wilsele mist dat nu, het zou dus heel goed zijn een centraal buurtcentrum te hebben dat door vele Wilselenaren wordt gebruikt, maar het moet er in de eerste plaats natuurlijk toe dienen de meest kwetsbaren op te trekken. 

GROEN: Wij zijn het in dit dossier eens met de visie van 3012WD. De ligging van het buurtcentrum moet zo zijn dat het bereikbaar is voor iedereen en dat het het ‘eilandgevoel’ vermindert in plaats van versterkt.

SP.A: Het eerste en belangrijkste doel van stedelijk buurtwerk en dus van een buurtcentrum is de ondersteuning en versterking van de meest kwetsbare groepen in onze stad, zowel kinderen, volwassenen, ouderen als gezinnen. Voor deze groep moet het buurtcentrum, als eerste doel, een laagdrempelige plek creëren waar voldoende ruimte is om iedereen zich goed en welkom te laten voelen en alle ruimte en tijd te geven die men nodig heeft. Een succesvol buurtcentrum vraagt bovendien ook om de ruimte voor een goede kinderwerking om te spelen en te leren. Kinderwerkingen binnen buurtwerk zijn van ongezien belang gezien de stijgende kinderarmoedecijfers in Vlaanderen. Ook dit is dus prioritair voor de locatie van het buurtcentrum. Uiteraard gaat buurtwerk in tweede instantie ook in verbinding met de rest van het dorp, buurtcomités en andere partners. Zo zetten we erop in om de bredere buurt naar en in de sociale woonwijk te trekken ipv enkel tot aan de rand. Maar het buurtcentrum moet in de eerste plaats zo laagdrempelig mogelijk zijn voor de meest kwetsbaren in onze stad, voor wie moeilijker zijn en haar plekje kan opeisen in de stad. Aangezien het stigma op eenzaamheid, (kans)armoede, psychisch welzijn nog steeds erg groot is, kunnen kwetsbare mensen een zeer grote drempel ervaren in een centrum waar het volledige dorp ook plaats opeist. Daarom moet de locatie van buurtwerk dus vooral gekozen worden vanuit de prioritaire kansarmoede-invalshoek van stedelijke buurtwerking, en die zo goed mogelijk versterken. Tegelijkertijd willen we tegemoet komen aan de nood van Wilsele-dorp aan een ontmoetingsplek, een verbindingsplaats voor het volledige dorp. Als bestemming denken we aan de sites Savio en Van Eyck. Om dat te realiseren denken we participatief, samen met de bewoners na over budgetten, mogelijke herbestemmingen … om tot een perfecte locatie te komen voor een dorpscentrum. Het buurtcentrum kan dan ook optreden als één van de partners in het brede netwerk rond dit dorpscentrum en zo de brug helpen slaan tussen de bewoners van Schorenshof en de rest van Wilsele-dorp. Uiteraard kan het buurtcentrum ook, zoals tevoren, gebruikt worden door het dorpscomité voor vergaderingen en activiteiten naar de hele buurt toe.Vanuit de laagdrempelige plek die het buurtcentrum is, komt er ruimte voor samenwerking, om het gebouw ter beschikking te stellen voor de buurt en om te bekijken hoe we de maatschappelijke participatie van de kwetsbare doelgroep zo veel mogelijk kunnen stimuleren richting dorpsleven. Wij geloven dat je zo op de lange termijn méér de verbinding zal maken tussen Schorenshof en het brede dorpsleven.

CD&V: Het buurtcentrum heeft een functie gericht op de bewoners van Schorenshof, maar moet tegelijkertijd een brug slaan naar de bewoners van het dorp. De inplanting moet gebeuren op een manier die uitnodigend is voor heel de buurt. Ook vinden we dat er aandacht moet zijn voor de omgeving met voldoende (speelbaar) groen rondom het nieuwe buurtcentrum. Tevens zijn we de mening toegedaan dat er een groter gemeenschapscentrum dient te komen voor het ganse dorp (met inbegrip van Schorenshof) in het centrum van het dorp (zie ook later).

N-VA: Ja. Voor N-VA Leuven is een sociaal beleid voor alle bewoners belangrijk om van Leuven één gemeenschap te maken. Het huidige stadsbestuur kiest één enkel hoekje uit op de Schorenshof-site om de inplanting van het nieuwe buurtcentrum te realiseren. Dat is jammer. Wij verkiezen een inplanting die niet enkel op Schorenshof maar op het hele dorp is gericht. Zo slaan we bruggen tussen iedereen in het dorp en creëren we geen eiland. Wilsele-Dorp kent verschillende projectontwikkelingen, renovatie Savio, Schorenshof, Van Eyck site, … zij dienen het best samenhangend bestudeerd te worden. We kiezen ervoor om bestaande infrastructuur maximaal open te stellen voor gemeenschapsfuncties. We denken o.a. aan school Hertog Karel in Wilsele-Hoek, het woonzorgcentrum De Wingerd in het Kareelveld, Zaal Pacem, enz.

OPENVLD:  Er bestaan plannen renovatie voor de renovatie van Schorenshof door Dijledal : https://www.dijledal.be/Onze-projecten/Onze-projecten/Schorenshof-Wilsele. Hierbij zou een buurtcentrum/ontmoetingscentrum kunnen komen, te bekijken met Dijledal. Sowieso kan er een brug worden geslagen tussen Schorenshof en de rest van Wilsele-Dorp met als functies vergaderruimte, repetitieruimte, enkele sportvoorzieningen en desgevallend ruimte die toelaat dat een deel vd activiteiten van 3012WD er kunnen doorgaan. Enige groen- en parkvoorziening moet mogelijk zijn.

VLAAMS BELANG: Het is algemeen geweten dat het huidige buurtcentrum zijn beste tijd heeft gehad en bovendien niet meer voldoet aan de noden van vandaag. De ligging van het huidige buurtcentrum in een achter gelegen hoek van het huidige gebouwencomplex Schorenshof is bovendien slecht geïntegreerd in de wijk en bijgevolg maar een matige uitnodiging voor de buurtbewoners om er gebruik van te maken. Anderzijds is het Vlaams Belang een voorstander om het nieuw geplande buurtcentrum op de site van Schorenhof te behouden en bij voorkeur geïntegreerd in de structuur van één van de nieuwe woonblokken die de SHM Dijledal zal bouwen. Het buurtcentrum moet een meer centrale ligging op de site krijgen. Het met succes betrekken van de overige bewoners van het dorp is afhankelijk van het aanbod van activiteiten die in dit buurthuis doorgaan. Momenteel wordt in de optiek van de ‘wijkwerking’ van de stad de klemtoon veeleer gelegd op een aanbod dat vooral de bewoners van de sociale wijk aanbelangt. Dit is alleszins zo in de perceptie van de dorpsbewoners. Wanneer op de nieuwe locatie systematisch ook activiteiten van lokale verenigingen en evenementen voor een breder publiek kunnen doorgaan kan de brug van het eiland (Schorenshof) naar het vasteland (Wilsele-Dorp) pas echt functioneel worden.