16. Vaartzone

VRAAG 16: VAARTZONE: De Vaart langs de Kolonel Begaultlaan aan de kant van Wilsele-Dorp is momenteel een weinig aantrekkelijk gebied. Nochtans is dit een zeer drukke verkeersader waar auto’s, vrachtverkeer, fietsers, wandelaars, joggers, eenden/ganzen, boten en kajaks zich dagelijks in grote getale een weg banen van en naar Leuven. In de Werkgroep werden ideeën geopperd om een multifunctioneel strand en recreatiezone (‘Wilsele Plage’) te ontwikkelen langsheen de Vaart, bijvoorbeeld aan de zwaaikom ter hoogte van de moskee/stadswerkplaatsen (waar de weg wat kan verlegd worden gezien het stadsgronden betreft), een Finse piste aan te leggen, fietsers en wandelaar te scheiden door bijvoorbeeld een wandelkade aan te leggen op de Vaart (naar het voorbeeld van de Dijle in Mechelen), een fiets- en wandelbrug aan te leggen over de Vaart die Wilsele-Dorp verbindt met de andere oever en die doorloopt tot aan het Provinciaal Domein. De Vaartzone zou daarbij terug meer moeten verbonden worden met het dorp. Hoe staat u tegenover ideeën om de Vaartzone verder te ontwikkelen richting Wilsele-Dorp en toegangspoorten te creëren voor het dorp? Heeft u andere ideeën die tegemoetkomen aan de achterliggende bezorgdheden?

PVDA: Deze voorstellen lijken ons het bewijs dat in het engagement van de Leuvenaars de kiemen zitten van een andere politiek die vertrekt van de noden van de bewoners en de natuur, niet van die van projectontwikkelaars en de maximale winst. Om die andere politiek vorm te geven zullen we de stad moeten veroveren. Daarom werken we volgens het principe straat-raad-straat. Wij zeggen als partij niet ‘wij zullen het even voor jou oplossen’, wij zeggen: ‘neem je lot zelf in handen, doe mee met ons en samen veranderen we de stad’. Aan politiek doen, dat is voor ons in de eerste plaats samen met de mensen een strijd ontwikkelen en op die manier zaken verkrijgen. Grote veranderingen in het verleden zoals stemrecht, of een achturenwerkdag, die kwamen er doordat mensen massaal in opstand zijn gekomen en hun rechten hebben afgedwongen. Ook in de stad is dat zo, als we meer openbaar vervoer willen, of we willen meer sociale woningen, of we willen ergens een speelparkje of we willen geen parking onder een park, dan gaan we dat verkrijgen door samen met de mensen daarvoor te strijden. Als wij een verkozene hebben, dan is de taak van die verkozene om de spreekbuis te zijn van die beweging, om die strijd te ondersteunen en te doen groeien.

GROEN: Hierin zitten heel wat interessante elementen die we zeker willen steunen. Er is nood aan een voldoende globale aanpak die de belevingswaarde van dit stadsdeel kan verbeteren (zoals ook voorzien in het Structuurplan). In dat verband verwijzen we naar een eerder antwoord waarin we voorstelden een masterplan te ontwikkelen, waarbij de site nabij de kerk ook wordt meegenomen. We vinden het tegelijk belangrijk om in het uitwerken van deze ideeën niet te zeer enkel in termen van Wilsele-Dorp te denken. Zeker in deze zone is de functionele vervlechting met de ruimere dynamiek van Leuven Centrum, en dan zeker de ‘nieuwe stad’ rond de Vaartkom van belang. We geloven verder dat een goed antwoord op de mogelijkheden van deze zone ook tegemoet zal komen aan bekommernissen die in de andere vragen zijn geuit.

SP.A: Er is een RUP in voorbereiding voor de KB-laan. In samenhang met de site Van Eyck biedt dit heel wat mogelijkheden in de toekomst, om de connectie van Dorp met het Vaartkanaal totaal anders te organiseren met voordelen op vlak van mobiliteit, voorzieningen, openbaar domein en huisvesting. De ontwikkeling van de site Marie Thumas vormt hierbij ook een spil. 

CD&V: De Vaartkom zou inderdaad beter verbonden moeten worden met het dorp. De reeds geschetste ontwikkelingen bieden hier opportuniteiten toe. In de werkgroepen kwamen heel wat ideeën naar voren. Deze moeten grondig onderzocht worden. Te overwegen is een gedeeltelijke herlegging van de Kolonel Begaultlaan, waardoor ruimte voor recreatie zou kunnen vrijkomen. Een Finse piste behoort tot de mogelijkheden. Een fiets- en wandelbrug over de Vaart richting provinciaal domein is een heel aantrekkelijk idee ... Maar ook de financieel bomen groeien niet tot in de hemel.

N-VA: De idee van ‘Wilsele Plage’ is een goed idee. De Vaart is een uniek landschap en leent zich zeker tot een combinatie van ondernemen, vrijetijdsbesteding en toerisme. Er zullen zeker creatievelingen zijn die door gebruik van fraaie aanplantingen en bijvoorbeeld vlottende steigers, drijvende eilanden, … unieke oeverrecreatie kunnen ontwerpen en realiseren. De vraag formuleert al heel wat suggesties, die zeker via de door ons voorgestelde deelgemeenteraden vorm kunnen krijgen. Wij vinden dit beloftevolle ideeën die trouwens aansluiten bij het ons idee om een groene corridor te maken dwars door Leuven die de Kesselberg verbindt met Heverleebos. Een houten loopkade op de Vaart kan daar deel van uitmaken. De Vaartzone moet zeker opgewaardeerd worden.

OPENVLD: Het leukste idee lijkt me een grote brainstorming met inwoners en experten om diverse mogelijkheden op te lijsten en te toetsen aan realisatiegraad, timing en budget.

VLAAMS BELANG: Vaak moet men keuzes maken en zo ook hier. Wil men de wooncentra van Wilsele-Dorp zo verkeersarm mogelijk houden, dan moet men aanvaarden dat dit verkeer zich via een andere weg kan afwikkelen. De Kolonel Begaultlaan (zone 50km/u) is hiervoor een goed alternatief, waarlangs met een perfecte aansluiting heeft met de Vaartkom. Het Vlaams Belang stelt voor om dit zo te houden en het verder uit te bouwen als kmo-zone, een functie die de Kolonel Begaultlaan nu al gedeeltelijk heeft. Voor de aanleg van een recreatiezone aan het water is dit niet de geschikte plaats. Aan de overzijde van het tweerichtingen-fietspad wordt best een voldoende brede voetgangerszone aangelegd (die er momenteel niet of slechts gedeeltelijk is).