site Marie Thumas

Tot 2 maart 2024 liep er een openbaar onderzoek over de verkaveling voor de Marie Thumas-site. Voor meer informatie zie https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/2024010053 .

Het ontwerp is quasi ongewijzigd ten opzichte van de verkaveling die in 2022 was ingediend.

Een aantal buurtbewoners hebben de koppen bij elkaar gestoken en onderstaand advies uitgeschreven.

59 mensen onderschreven het advies dat aan het stadsbestuur werd bezorgd.

ADVIES


Aan het stadsbestuur van Leuven,

  

betreft: openbaar onderzoek Leuven – verkaveling Marie Thumas. Dossier OMV 2024010053.

            Openbaar onderzoek tot 2 maart 2024.  

 

27 februari 2024

 

Naar aanleiding van het openbaar onderzoek voor de verkaveling Marie Thumas wensen we de voorgaande adviezen van de buurtbewoners in herinnering te brengen:

- het advies van 19 september 2021 op het Brownfieldconvenant 216 Marie Thumas,

- het advies van 30 juli 2022 op de verkavelingsaanvraag Marie Thumas,

- Het advies van 19 november 2023 op het ontwerp RUP Vaart West en Kolonel Begaultlaan waar het project Marie Thumas een essentieel onderdeel van vormt.

Vooreerst willen we duidelijk stellen dat we een aantal positieve elementen vaststellen in de mogelijke intenties achter het verkavelingsdossier.

We steunen het idee om:

-          een herontwikkeling van de Marie Thumas-site te realiseren,

-          de erfgoedwaarden van het industriële erfgoed te behouden,

-          het streefdoel qua duurzaamheid en maximaal energiebeheer,

-          resulterend in een gemengd stadsproject met onder meer wonen, kantoren en bedrijven,

-          en hierdoor bij te dragen aan een moderne leefbare centrumstad.

Het project vertoont hierdoor alleszins meer kwaliteiten dan we bij meerdere andere projecten van promotoren in Leuven opmerken.

 

Als buurtbewoners van Wilsele-Dorp willen we dat de herontwikkeling van deze site nog meer op duurzaamheid en op de toekomst gericht is. Volgende streefdoelen dragen daartoe bij en kunnen in dit project gerealiseerd worden. We formuleren volgende opmerkingen die ook relevant zijn voor andere toekomstige ontwikkelingen aan de vaart:

1.       we wensen een ontwikkeling met voldoende open ruimte die ingevuld wordt met kwalitatief groen.

·       We verwachten hierbij wezenlijke groenvoorzieningen, geen greenwashing in woordgebruik of in concrete uitwerking. In plaats van een groendak verwachten we echte natuur waarbij ontharding resulteert in ‘blote grond’ met daarop ruimte voor aanplantingen.

·       Het streefdoel in het BPA van maximaal 80% bebouwde ruimte is reeds aan de hoge kant. Dit nogmaals overschrijden is een verdere inbreuk op de duurzaamheidsgedachte van het project.

·       Het brownfieldconvenant spreekt trouwens over noodzakelijke ontpitting van het project, als toegift voor de optopping bovenop het Marie Thumasgebouw.

·       We gaan niet akkoord dat dakterrassen (zelfs al staan er ‘groenbakken’ op) worden meegerekend als onbebouwde ruimte of als wezenlijk groen.

 

2.       We wensen respect voor de waterhuishouding in het waardevolle groengebied.

·       Gezien gepland wordt om gedurende de bouwfase (11 maand) circa 92.000m³  grondwater op te pompen met bijhorende (tijdelijke) grondwaterverlaging, moet vooraf grondig bekeken worden dat dit geen mogelijk negatieve impact heeft op de omgeving. Hierbij dient vooral het effect op de groene steilrand, de bomen in achterliggende tuinen en omliggende bebouwing grondig bestudeerd te worden. Het argument dat retourbemaling niet mogelijk is wegens werfwegen en -containers op de site, is geen valabel argument. Een oplossing dient gevonden te worden om de bouwput te realiseren met minimale impact, desnoods gebruik makend van een retourbemaling.

·       In het Omgevingsloket werd door de aanvrager aangeduid dat het project geen betrekking heeft op handelingen waarop de Hemelwaterverordening 2023 van toepassing is, maar dat is uiteraard wel het geval.

 

3.       We willen geen hoogbouw die een precedent vormt voor de verdere ontwikkelingen langs de Kolonel Begaultlaan.

·       De aanvraag maakt melding om 2 hoogteaccenten te bouwen. In kavel 1 tot 26 meter hoogte en in kavel 7 tot 23 meter hoog.

·       Het BPA staat qua bouwhoogte maar 16 meter toe. We verzetten ons hier met klem tegen dat zo’n fundamentele afwijking tov het BPA via een verkaveling zou verleend worden, aangezien dit een overschrijding van 10 meter is ten opzichte van het bestaande BPA. Het vormt een precedent voor de verdere ontwikkeling langs de Kolonel Begaultlaan.

 

4.       We wensen een fysiek doorwaadbaar project met kwalitatieve verbindingen voor voetgangers naar Wilsele-Dorp via het Rene Verbeeckplein.

·      We vroegen bij het brownfieldconvenant een oplossing te voorzien voor de fysieke verbinding naar Wilsele-Dorp, waarbij de bestaande buurtweg 65 doorheen de Marie Thumassite en via de stadswerkplaats een juridische verankering vormt. Een verplaatsen ervan hebben we zelf voorgesteld.

·  De verkavelaar stelt echter een ‘afschaffing’ van de buurtweg 65 voor, in combinatie met een nieuw aan te leggen doodlopende weg enkel op zijn perceel, die eventueel later kan doorgetrokken worden, onderaan de steilrand. Het principe vinden we goed, maar aangezien hierdoor het statuut van de huidige buurtweg op de percelen van de buren niet meer juridisch verankerd zou zijn, kunnen we niet akkoord gaan met voorgestelde afschaffing van de buurtweg.

 

5.       We verwachten een leefbare Kolonel Begaultlaan en mobiliteitseisen die daarmee rekening houden.

·       Bij het brownfieldconvenant gaven we al aan om meer prioriteit te geven aan bereikbaarheid via openbaar vervoer en fiets, aangezien er op 600 meter afstand al een groot openbaar parkeergebouw is.

·       Het project voorziet nu 234 ondergrondse parkingplaatsen in roulementgebruik.

·       Zelfs al wordt gesproken over een gedeeltelijke mobiliteitsshift mag dit project niet los gezien worden van alle andere ontwikkelingen die langs de Kolonel Begaultlaan gepland worden. Alle gemotoriseerde verplaatsingen tesamen zullen van de Kolonel Begaultlaan een steenweg maken als er niet ingegrepen wordt.

 

Wij vragen dan ook de verkavelingsplannen te beoordelen rekening houdend met hogervermelde argumenten.

Hoogachtend

 

Het dorpscomite 3012WD en de buurtbewoners van Wilsele-Dorp