9. Zorgzaam WD

VRAAG 9: ZORGZAAM WILSELE-DORP is een pilootproject dat meer aandacht wil hebben voor mensen die het iets moeilijker hebben. Hoe zou u dit ondersteunen?

PVDA: In het kader van onze integrale wijken (zie boven) zijn wij voorstander van wijkgezondheidscentra in elke deelgemeente. Op dit moment zijn er een aantal wijkgezondheidscentra waar mensen gratis gezondheidszorg kunnen krijgen in Leuven, maar die zitten allemaal vol en voor mensen in Wilsele zijn die erg veraf. Wij zijn dus voorstander van een wijkgezondheidscentrum in Wilsele, waardoor er gratis eerstelijnsgezondheidszorg wordt geboden. Het recent opgestarte project Zorgzaam Wilsele is dus absoluut een stap in de goede richting en dat ten volle onze steun en medewerking zal genieten.

GROEN: Wij zijn vanzelfsprekend heel erg voorstander van dit pilootproject. Wij zijn heel erg overtuigd van een zorgzame stad, die tot uiting komt in een benadering waarbij formele en informele zorg samen in beeld komen, en dat op wijkniveau. In onze beleidsvisie moet het stadsbestuur dergelijke projecten ondersteunen, vooral in de zin van faciliteren (niet ‘overnemen’). Informele zorg is in onze visie wel steeds complementair aan formele zorg. We zijn geen voorstander van een (liberale) zorgvisie waarbij informele zorg wordt gebruikt als een alibi om formele zorg af te bouwen. Het lijkt ons belangrijk dat het stadsbestuur voldoende ruimte laat voor een dergelijk initiatief en het voldoende faciliteert. We denken aan een vorm van logistieke ondersteuning (zoals een beperkte vrijwilligersbijdrage of onkostenvergoeding voor trekkers, steun voor drukwerk of een website, …).

SP.A: Dit is een bijzonder mooi initiatief dat alle steun verdient. Het is gebouwd op waarden als samenwerking, solidariteit en inclusie. De stad kan ondersteuning aanbieden in de vorm van een werkingstoelage mits een duidelijk samenwerkingsakkoord. Daarnaast zijn gerichte projectmiddelen mogelijk zodat er ook daadwerkelijk realisaties kunnen aan gekoppeld worden. We pleiten voor een goede afstemming en samenwerking met andere initiatieven zoals Leuven MindGate en Zorgzaam Leuven. Beide platformen bundelen enorm veel partijen uit verschillende sectoren en beogen van gezondheid (in de brede zin) een Leuvense prioriteit en sterkte te maken. 

CD&V: Zorgzaam Wilsele-Dorp is een waardevol project dat wij volledig ondersteunen. Wellicht kunnen de bewoners van de sociale woningen beter betrokken worden. Dijledal en de buurtwerkers kunnen hieraan mee werken.

N-VA: We zijn heel enthousiast over de toekomst van dit mooie project. De stad is in de eerste plaats regisseur van het lokaal sociaal beleid en bundelt de expertise van de lokale actoren. We geloven in co-creatie en daarbij is een partner zoals Zorgzaam Wilsele-Dorp belangrijk. Wij zouden de volledige medewerking van de stadsdiensten en de maximale ontsluiting van de stadsdata gebruiken om het project nog meer kans op slagen te geven. Als partij sluiten we niemand uit en willen we samen met alle partners ervoor zorgen dat wie wil, actief kan deelnemen aan het gemeenschapsleven. En dat degenen die het moeilijker hebben, uitgenodigd worden om deel te nemen aan activiteiten op hun maat. Op die manier maken we van onze stad een warme gemeenschap. De zes thema’s van Zorgzaam Wilsele-Dorp zijn stuk voor stuk thema’s die ook N-VA koestert. Het staat nu al vast dat we tijdens een volgende bestuursperiode buurtgerichte zorg ondersteunen  en zo de kwaliteit van leven en het welzijn van iedereen in de buurt vergroten.

OPENVLD: In onze alternatieve begroting hebben we reeds jaren voorgesteld om Stad en OCMW samen te voegen waardoor er via synergiën veel middelen vrijkomen zonder de sociale dienstverlening te verminderen. Wel in tegendeel, dit zou tot 3 miljoen € op jaarbasis kunnen vrijmaken om specifieke noden inzake zorg en armoedebestrijding aan te pakken. Dit lijkt wel geen specifieke aanpak per deelgemeente te vereisen maar eerder een omvattend programma dat weliswaar ingeschaald wordt in functie van de specificiteit van samenstelling van de bewoners in een bepaalde context. Oudere mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving houden is in ieder geval een aandachtspunt. 

VLAAMS BELANG: Vlaams Belang is van oordeel dat we vooral moeten inzetten op woonwijken met een gezonde mix van ouderen met jonge en actieve bewoners en streven naar een gezonde sociale gemeenschap. Dit biedt de meeste kansen voor sociale controle, een praatje te slaan, mekaar te helpen en het taboe van eenzaamheid aan te pakken. Om schrijnende toestanden te voorkomen moet er, naast een meer actieve ondersteuning van de buurtbetrokkenheid, een centraal meldpunt komen waar iedere burger melding kan maken van personen die in eenzaamheid leven. Wij stellen ook een samenwerking voor tussen OCMW en BPost die moet leiden tot een betere detectie van vereenzaming. Postbodes komen regelmatig bij mensen thuis en zijn dus een uitstekend aanspreekpunt.