8. Woonvormen

VRAAG 8: WOONVORMEN: Heel wat inwoners van Wilsele-Dorp zijn vragende partij voor andere woonvormen, zoals kleiner wonen, cohousing, kangoeroewonen, serviceflats... Het structuurplan moedigt dit niet echt aan. Wat is uw visie hierop? 

PVDA: Dat soort woonvormen zijn zeker positief. Cohousing zou bijvoorbeeld gemakkelijker moeten worden gemaakt, ook voor mensen met een kleiner budget dan de nieuwe cohousingprojecten die er komen toelaat. Op dit moment zijn er heel wat nadelen verbonden aan het samenwonen in een gezinswoning. Je bent ingeschreven als gezin, terwijl je technisch gezien geen gezin bent en niet alle kosten deelt, maar bij ziekte of werkloosheid worden toch je medebewoners meegeteld. Dat zou moeten veranderen. Los daarvan zijn deze initiatieven onvoldoende om de wooncrisis in Leuven aan te pakken. Als we die echt willen aanpakken moet de stad het heft zelf in handen durven nemen. Nu laat ze het woonbeleid over aan grote bouwpromotoren die in de eerste plaats luxewoningen bouwen voor een kleine groep die het kan betalen. Wij vinden dat de logica moet worden omgedraaid. De stad moet via een eigen woonmaatschappij de woningmarkt in handen nemen. We hebben een vijfpuntenplan om betaalbaar wonen mogelijk te maken. Ten eerste moet de stad zelf veel meer gronden en panden in handen krijgen en stoppen met de uitverkoop van haar gronden en panden. Nu verkoopt ze verschillende gebouwen aan grote bouwpromotoren die er luxewoningen op zetten in plaats van zelf betaalbare en sociale woningen te voorzien. Ten tweede moet de leegstand echt worden aangepakt. Woningen die blijven leegstaan moeten worden omgevormd tot sociale woningen. Ten derde moeten er 400 sociale woningen bijkomen per jaar om de wachtlijst van meer dan 2600 mensen op korte termijn weg te werken. Ten derde moet de stad bouwpromotoren verplichten meer sociale en betaalbare woningen te bouwen. Ten slotte moet er ook betere controle komen op de kwaliteit van huurwoningen. Nu kan iedereen verhuren wat die maar wil, aan elke prijs. Daar moet een stop op komen en er moet controle komen op minimumnormen van kwaliteit.

GROEN: Wij zijn heel erg voorstander van het ontwikkelen en ondersteunen van nieuwe woonvormen, en dat over het hele grondgebied van Leuven, in alle stadsdelen dus. Wij hebben heel wat voorstellen om te komen tot een ander woonbeleid (zie ons programma), en daarbij is er dus veel aandacht voor nieuwe woonvormen. Wij vinden ook dat in het Structuurplan de woonvisie onder meer op dit punt te defensief is. We dienden ook in die zin amendementen in om dat bij te sturen. De ontwikkelingsvisie voor Wilsele-Dorp in het Structuurplan is op dit punt volgens ons ook nog te weinig ambitieus. Gezien de functionele structuur is het inzetten op erg veel nieuwe woningen inderdaad niet aangewezen, en is het ook goed dat een eerder voorziene woonzone niet is behouden. Maar tegelijk wil dat voor ons niet zeggen dat men te afwachtend moet zijn. Er staat nu: “Verdichting en woonontwikkeling zijn in Wilsele-Dorp dan ook niet aan de orde.” Er zou enkel ingezet worden op “kwaliteitsverbetering”. Voor ons kan die ook te maken hebben met een herorganisatie van de woonfunctie, zonder dat dat moet leiden tot een globale verdichting. Op een aantal plekken kiezen voor nieuwe woonvormen, een eigentijds kwalitatieve verdichting, met mogelijk ook wat hoger bouwen is ook een vorm van kwaliteitsverbetering die mogelijkheden biedt om ecologische doelstellingen te halen en ook de diversiteit in het bewonersgroep te garanderen.

SP.A: Innovatieve vormen van wonen zoals cohousing of de Community Land trust (CLT), waarbij de bewoners niet noodzakelijk de volle eigenaar zijn van de grond en /of het gebouw, zijn in opmars. Deze specifieke woonvormen laten toe om op een beperkte oppervlakte en met beperkte middelen huisvesting te voorzien voor meerdere gezinnen. Het is een bijzonder efficiënte manier van wonen. We zien Leuven als een labo voor deze woonvormen, waarbij we door projecten op te zetten op korte en lange termijn kunnen leren hoe dat juridisch en financieel het beste werkt en hoe het architecturaal kan. Leuven stimuleert de zoektocht verder naar nieuwe vormen van stedelijk wonen met aandacht voor collectieve woonvormen en alternatieve eigendomsstructuren, oa door events te organiseren waar mogelijke samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan. De stad stimuleert hamsterwonen, waarbij mensen eerst een woning huren, die ze daarna kunnen aankopen. De al betaalde huur wordt afgetrokken van de aankoopprijs. We stimuleren ook wooncoöperaties waarin huur leidt tot aandeelhouderschap. We betrekken verschillende actoren bij de realisatie van coöperatieve initiatieven. De stad gaat op zoek naar gronden of panden die voor deze woonvormen in aanmerking komen en stelt ze marktconform ter beschikking aan coöperaties. Er wordt gezocht naar ruimte voor cohousingprojecten. De komende legislatuur worden 3 nieuwe cohousingprojecten opgestart waarbij de nodige begeleiding wordt aangeboden. Bovendien ondersteunen we andere cohousingprojecten in hun zoektocht naar terreinen en gebouwen en naar passende architecturale en stedenbouwkundige oplossingen. We onderzoeken op welke manieren we particulieren die hun woningen wensen te verkopen, kunnen overtuigen om de grond los te koppelen van de opstal (woongebouw). We bekijken welke verschillende formules kunnen worden ontwikkeld zowel door de stad als het CLT waarbij zij de grond overnemen en waarbij de woning dan ofwel te huur via SVK, LeuvenHuurt of het CLT wordt aangeboden. We zetten in op informatie over en vereenvoudiging van procedures i.v.m. nieuwe en alternatieve woonvormen. Gedeelde tuinen (helemaal of gedeeltelijk) kunnen een interessante oplossing zijn om bij bouwprojecten het beschikbare groen maximaal in te zetten. We moedigen bouwbedrijven aan om dit toe te passen waar mogelijk. Tuinen en andere ruimte delen kan ervoor zorgen dat we compacter gaan wonen en toch voldoende open ruimte hebben. We ondersteunen kangoeroewonen of andere vormen van wonen waarbij verschillende generaties onder één dak wonen en vereenvoudigen de procedures. We initiëren een proefproject rond modulair bouwen en wonen.

CD&V: Net zoals voor de andere woonkernen in Leuven moet ook voor Wilsele Dorp gestreefd worden naar een mix van gezinstypes. Daarom moet de variatie in het woonaanbod worden behouden of versterkt. Aandachtspunt voor Wilsele-Dorp is dat ouder wordende mensen in de eigen woonkern een aangepaste woning moeten kunnen vinden. Dit kan met kleinere woningen, serviceflats of kangoeroewoningen. Wij zijn ook voorstander om cohousing verder te faciliteren en verwijzen naar de aanpak, die reeds gebeurde voor het cohousingproject De Twijg in Wijgmaal.

N-VA: Nieuwe woonvormen zoals kangoeroewonen ondersteunen we maximaal. We beperken ons niet alleen tot de woonvormen maar willen ook meergeneratiewijken actief stimuleren. Een meergeneratiewijk is een buurt die zich zo organiseert dat onderlinge hulp tussen bewoners van verschillende generaties wordt gestimuleerd. N-VA Leuven vernieuwt de algemene bouwverordening zodat ze aangepast is aan vernieuwde woonvormen. Wij zijn van mening dat de bouwverordening zoals die vandaag in Leuven van kracht is, te complex is. We willen meer verscheidenheid in het woningbestand en een optimalisering van de nu reeds bebouwde ruimte. Hiervoor is een lokaal woonbeleid nodig op het niveau van deelgemeenten, wijken en buurten, gebaseerd op een grondige woonstudie. Een slim en doordacht woonbeleid betekent voor ons dat de stad innoveert en aandacht heeft voor de diverse doelgroepen en hun woonnoden. Aandacht voor ouderen, zorgbehoevenden, nieuwe vormen van samenwonen zijn hierbij geen loze woorden. In zowel grote als kleine woonprojecten moeten de verschillende behoeftes opgenomen worden en moet gezorgd worden voor een gezonde mix van woonvormen, zonder gettovorming. Het woonzorgaanbod en begeleid zelfstandig wonen moet betaalbaar blijven en verder gezet worden.

OPENVLD:  Open-VLD is een partij die maar al te goed beseft dat de klassieke woonvorm huisje/tuintje voor een gezin met 2 kinderen niet langer de enige standaard is. Zeker niet in een stedelijke of verstedelijkte omgeving met meer en meer singles en dus nood aan andere woonvormen noodzakelijk. In deze werden reeds door Open Vld concrete voorstellen gedaan op de gemeenteraad om de bouwverordening ingrijpend te wijzigen door oppervlaktenormen te verlagen en alternatieve woonvormen toe te laten.

VLAAMS BELANG: Door de aanhoudende stijging van het aantal alleenstaanden en singles (zowel jong als oud) is er een verhoogde behoefte aan aangepaste woonvormen. Daarom wordt de bouwverordening van de stad om woningen te bouwen met een minimum woonoppervlakte van 90 m² beter herzien naar 60 m². Hierdoor komen er comfortabele en betaalbare woningen voor alleenstaanden op de woningmarkt. Enige soepelheid is ook aangewezen binnen de dienst Ruimtelijke Ordening om in te kunnen spelen op de nood aan andere woonvormen indien die zich concreet voordoet.